Excite

Werken als ZZP-er: VAR-verklaring

In Nederland werken steeds meer mensen als ZZP-er: zelfstandige zonder personeel. Misschien behoor jij ook wel tot die mensen of overweeg je om je als ZZP-er te vestigen. Geen baas meer die op je vingers kijkt, maximale vrijheid en de mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Wanneer je wilt werken als ZZP-er is een VAR-verklaring vaak wel een vereiste.

Betekenis VAR-verklaring

Waarom heb je als ZZP-er een VAR-verklaring nodig? Om dit te begrijpen, moet je eerst weten waar het verschijnsel 'VAR-verklaring' voor dient. De afkorting VAR staat voor Verklaring Arbeids Relatie.

Achterliggende gedachte

Voor de Belastingdienst is het soms moeilijk in te schatten of je voor een opdrachtgever werkt in het kader van bijverdiensten, uit hoofde van een eigen onderneming, of vanuit de relatie werkgever-werknemer. In het laatste geval zou er sprake zijn van een dienstbetrekking, wat voor de werkgever verplichtingen met zich meebrengt zoals afdracht sociale premies en doorbetaling bij ziekte. Met een VAR-verklaring wordt duidelijk gemaakt wat de aard is van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Gevolg VAR-verklaring

Met een VAR-verklaring hebben zowel jij als de opdrachtgever de zekerheid over de vraag hoe het genoten inkomen wordt gezien: als winst uit onderneming, inkomen uit dienstbetrekking, resultaat uit overige werkzaamheden of als werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap. De opdrachtgever heeft op die manier zekerheid over de vraag of hij loonbelasting en/of sociale premies moet afdragen. Ook jij als ZZP-er weet waar je aan toe bent en of je verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen.

Geldigheid VAR-verklaring

Een VAR-verklaring is telkens voor één kalenderjaar geldig. Dit betekent, dat je ieder jaar opnieuw een VAR-verklaring moet aanvragen.

Aanvragen VAR-verklaring

Wil je als ZZP-er een VAR-verklaring aanvragen, dan dien je je hiervoor te wenden tot de Belastingdienst. Bij de aanvraag moet je aangeven om wat voor soort werkzaamheden het gaat en onder welke omstandigheden je deze werkzaamheden verricht. De Belastingdienst bepaalt vervolgens de aard van de arbeidsrelatie met betrekking tot deze werkzaamheden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021